Részképesség problémával küzdő óvodás csoportok

Részképesség problémával küzdő óvodás gyermekek egyéni/csoportos célrendszere:
Képességfejlesztés szintjén: megfigyelőképesség, összehasonlító képesség erősítése, gondolkodási stratégiák kialakítása, fogalmi kategorizálás, figyelem, emlékezet, feladattudat erősítése, relációszókincs fejlesztése, szabálytudat fejlesztése, szín-, formaérzék fejlesztése, ritmus, szabálytudat gyakorlása, különböző alakzatok jellemző jegyeinek kiemelése, megfigyelése, alak és háttér elkülönítése, elvonatkoztatás a színektől, vizuális és auditív emlékezet fejlesztése, rész-egész
viszonyának észrevételezése, összehasonlítás, azonosságok, különbözőségek felismerése
Tudásanyag szintjén:
Beszédészlelés ( hangutánzás, hangokból szóalkotás, szótagolás, memória fejlesztés)
Beszédmegértés (szókincs alakítása, nyelvtani szabályszerűségek felismerése, főfogalmi rendszer kialakítása, szóértés – mondatértés – szövegértés kialakítása)
Számolás (számfogalom, számlálás, megfigyelőképesség, összehasonlító képesség erősítése, gondolkodási stratégiák kialakítása, fogalmi kategorizálás, figyelem, emlékezet, feladattudat erősítése, relációszókincs fejlesztése, szabálytudat fejlesztése)