Iskola előkészítő foglalkozások

Iskola előkészítő óvodás gyermekek csoport foglalkozásainak célrendszere:

Képességfejlesztés szintjén: megfigyelőképesség, összehasonlító képesség erősítése, gondolkodási stratégiák kialakítása, fogalmi kategorizálás, figyelem, emlékezet, feladattudat erősítése, relációszókincs fejlesztése, szabálytudat fejlesztése, szín-, formaérzék fejlesztése, ritmus, szabálytudat gyakorlása, különböző alakzatok jellemző jegyeinek kiemelése, megfigyelése, alak és háttér elkülönítése, elvonatkoztatás a színektől, vizuális és auditív emlékezet fejlesztése, rész-egész viszonyának észrevételezése, összehasonlítás, azonosságok, különbözőségek felismerése
Tudásanyag szintjén:

Beszédészlelés ( hangutánzás, hangokból szóalkotás, szótagolás, memória fejlesztés)
Beszédmegértés (szókincs alakítása, nyelvtani szabályszerűségek felismerése, főfogalmi rendszer kialakítása, szóértés – mondatértés – szövegértés kialakítása)

Számolás (halmazok számosságának megállapítása, mennyiségek felismerése, azonosítása, számolási készség fejlesztése, egyesítés, bontás gyakorlása, páros és páratlan halmazok felismerése, mennyiségek sorba rendezése, több, kevesebb gyakorlása becsléssel)